quadres elèctrics

SEIDA dissenya, fa el muntatge, certifica, instal·la, programa i posa en marxa qualsevol tipus de quadre el·lèctric de baixa tensió, especialitzats però, en quadres per a processos industrials.

Per optimitzar al màxim el cost i el temps d’execució del projecte es segueix la metodologia següent:

  • Comprensió del projecte a dur a terme
  • Planificació de les tasques a realitzar, i prioritzar les parts més importants pel client
  • Fabricació dels quadres elèctrics
  • Muntatge en les instal·lacions del client i posada en marxa

Els quadres elèctrics estan realitzats tenint en compte les especificacions pròpies de cada sector i de la mateixa empresa.

Tots els quadres passen un control de qualitat del muntatge segons la ISO9001, on es verifica el mecanitzat, cablejat, funcionament del dispositius, programació, etc. Tots els quadres realitzats per SEIDA estan certificats segons la norma UNE-EN6439-1, i estan sotmesos a proves de resistència d’aïllament, continuitat de masses, límits d’escalfament, etc.